top of page

Международният конкурс „Франц Шуберт“ - Русе е уникален за България и региона музикален форум, посветен на австрийския композитор. Освен, че популяризира неговото творчество, той открива таланти, създава контакти между изпълнители и педагози на високо професионално ниво. Конкурсът дава прекрасна  възможност за съизмерване със световните изпълнителски и образователни практики и културни политики. Провежда се през есента на всяка нечетна година и непрекъснато разширява обхвата си. До този момент на неговата сцена са се изявили над 900 изпълнители от над 30 страни, сред които Русия, Япония, Южна Корея, Китай, Украйна, Грузия, Турция, Италия, Австрия, Германия, Холандия, Полша, Сърбия, Канада и САЩ.

 

Форумът е отворен за широката публика, отразява се в местните и национални медии. Заключителният концерт на лауреатите се предава онлайн и се записва от Българско национално радио. По традиция, Голямата награда на конкурса е концерт във Виена на лауреатите на Първа награда, който се осъществява съвместно с Български културен център „Дом Витгенщайн“ – Виена. 
Лауреатите от конкурса  имат запазено място и в концертната програма на международен фестивал „Мартенски музикални дни“ - Русе.

 

Партньори в провеждането на конкурса са Австрийско посолство – София, Министерство на културата, Община Русе, Държавна опера – Русе и международен фестивал „Мартенски музикални дни“.


Средствата за провеждането на конкурса се набират чрез субсидии, спонсорство, дарения и договори за реклама.

Franz Schubert International Competition – Ruse, is a unique music forum, dedicated to the Austrian composer. Its goal is not only to popularize his works, but also to discover talented young musicians and to bring together performers and pedagogues at a high professional level. The competition gives the participants the wonderful opportunity of keeping abreast with the latest performing and educational practices and cultural policies in the world. It is held in the autumn of every odd year and is constantly expanding its range. Up to now in the competition have taken part over 900 performers from more than 30 countries, among which Russia, Japan, South Korea, China, Ukraine, Georgia, Turkey, Italy, Austria, Germany, Holland, Poland, Serbia, Canada and the USA.

 

 

The forum is open to the public and receives broad media coverage on both local and national levels. The Closing Concert is broadcast online and is recorded by the Bulgarian National Radio. Traditionally, the Grand Prix of the competition is the First Prize Winners Concert in Vienna supported by the Bulgarian Culture Institute Haus Wittgenstein, Vienna. The laureates of the competition also hold a concert at the March Music Days International Festival, Ruse.

 

 

 

Franz Schubert International Competition is implemented in partnership with the Austrian Embassy – Sofia, Ministry of Culture, Ruse Municipality, State Opera – Ruse and the March Music Days International Festival.

 

Funds for the competition are raised through grants, sponsorship, donations and advertising.

bottom of page